Vir ons jeug en gesin rondom die jongmens.(*1)

VISIE
Dat die Afrikanervolk as onderskeidbare, vrye volk sal voortbestaan, om vir God ´n volk onder die volke en nasies te wees.

GRONDSLAG
Die grondslag van die Afrikaner Volkskultuurbeweging is Christelik Protestants (*2) volgens die Woord van God Drie-enig.

WESE
Die Afrikaner Volkskultuurbeweging is ´n outonome, a- politiese (*3) volkseiekultuur- beweging, deur Afrikaners, uit Afrikaners vir die Afrikanervolk (*4), in besonder sy jeug en gesinne rondom die jongmens, gerig deur ´n Bybels-Christelike lewens- en wêreldbeskouing tot ´n lewenswyse van eer aan God en diens. In die eerste plek aan die Afrikanervolk, dan die vaderland (*5) en naaste as skepsel van God.

KULTUURBESKOUING vanuit die perspektief van die grondslag.
Kultuur is al die handelinge van die mens wat hy doen in gehoorsaamheid aan God se kultuuropdrag aan die mens. Gen 1: 28 ……”Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit…” en Gen. 2:15: “ Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.” Dit is ´n positiewe, opbouende opdrag: bewerk en bewaar.

ROEPINGSVERBINTENIS
Die Afrikaner Volkskultuurbeweging verbind hom daartoe om ´n kultuur tuiste te bied vir elke Christen Afrikaner en Afrikanerkind wat, ongeag sy of sy ouers se politieke of staatkundige voorkeur, hom vereenselwig met en beywer vir die strewe van die Afrikanervolk om as onderskeidbare vrye volk te bly voortbestaan, om vir God ´n volk onder die volke en nasies te wees.

Die Afrikaner Volkskultuurbeweging het in Februarie 1998 die kultuur terrein betree om ´n kultuur tuiste te bied vir die Christen Afrikanerjeug en die gesin rondom die jongmens op Christelike Protestantse grondslag.

Ons bied aan die jeug avontuur en kulturele ontwikkeling gebasseer op die Christelik-volkseie op kampe en tydens ander vryetydse byeenkomste.

Die Afrikaner Volkskultuurbeweging is ´n outonome beweging en gaan volgens ons grondwet slegs samewerkingsooreenkomste met ander instansies aan as dit nie ons Grondslag, Wese, Roepingsverbintenis en Doelstellings in gedrang bring nie.

Ouers het dus die versekering dat met ons eie aktiwiteite en ook waar ons met ander instansies saam ´n aktiwiteit aanpak, ons nooit die kind sal blootstel aan nie-Christelike of nie-volkseie invloede nie. (*6)

DOELSTELLINGS
Die doelstellings van die Afrikaner Volkskultuurbeweging verwoord prakties die Grondslag, Wese, Roepingsverbintenis en Kultuurbeskouing van die AVKB en kan in vier oorvleuelende groepe geplaas word : Eer en diens aan God Drie-enig, diens aan die Afrikanervolk, diens aan ons vaderland en diens aan ons naaste as skepsel van God. In kort : Diens aan God, Afrikanervolk, vaderland en naaste.

Alle aktiwiteite word doelstelling-gerig beplan en uitgevoer.

Ons spits ons veral daarop toe om ons jeug tot leiers onder die jeug te ontwikkel, met volwassenes as voogde. Daarom dat op elke bestuur meestal twee skoolgaande jeuglede dien asook minstens een lid onder dertig jaar.

Lede wat jeugopleiding aanbied moet die Drie Formuliere van eenheid onderskryf terwyl geleentheidsaanbieders hulle met ons Grondslag, Wese, Roepingsverbintenis Kultuurbeskouing en Doelstellings moet vereenselwig.

AKTIWITEITE
Die AVKB het hom gou reeds gevestig as die beweging wat ´n verskeidenheid van avotuur belaaide uitmuntende kampe vir alle ouderdomsgroepe aanbied – van graad 1 tot universiteit- en werkende jongmense. Hierdie kampe sluit in veldwerkkampe, lewensavontuur- en leiersopleidingskampe.

OPMERKINGS

 1. Na die Afrikaner Volkskultuurbeweging word ook verwys as AVKB of “die beweging”.
 2. Christelik Protestants word hier verstaan aan die hand van die Drie Formuliere van eenheid. Lidmaatskap word nie beperk tot lede van die vier Afrikaanse susterskerke nie maar wel tot Afrikanerlede van die kerke wat die algemene belydenisse van die algemene Christelike kerke onderskryf, in die Drie-enige God glo, Jesus Christus as die enigste Verlosser, Saligmaker en Middelaar bely en die Bybel as die enigste geïnspireerde en onfeilbare Woord van God aanvaar. Dit is belangrik om te verstaan dat die protestantse begrip van geloof en redding uit genade deur die kruisdood van Christus teenoor redding verdien deur goeie werke die vertrek punt is, dat goeie dade sal spruit uit ´n lewe van dankbare eer aan God, met God as spil van Sy Skepping wat Hy steeds onderhou, teenoor die humanistiese begrip van die reg van die mens met die mens as middelpunt van sy eie bestaan.
 3. Die wese van die Afrikaner Volkskultuurbeweging: A-Polities
  A-: Sonder, vry, verstoke, gespeen van. – Die Afrikaanse Woordeboek.
  Onder a-polities soos dit in die wese van die Afrikaner Volkskultuurbeweging voorkom word spesifiek verstaan en bedoel: sonder, vry van party-politieke verbintenis of voorkeur, soos dit ook duidelik in die bestaansdoelwit en roepingsverbintenis gestel word. Maar, soos dit ook duidelik in die visie, bestaansdoelwit en roepingsverbintenis verwoord word vereenselwig die Afrikaner Volkskultuurbeweging hom met en beywer hy hom vir die strewe van die Afrikanervolk om as onderskeidbare vrye volk te bly voortbestaan om vir God ´n volk onder die volke en nasies te wees. Die Afrikaner Volkskultuurbeweging is dus onverbonde aan enige partypolitieke groepering maar verbonde aan Afrikaner-nasionalisme in die breë.
 4. Die Afrikanervolk se wesenskenmerke wat tot uiting kom in sy volkskarakter of volksidentiteit, kan, soos vir enige volk, omskryf word volgens algemeen aanvaarde wetenskaplike en historiese beginsels. Vir die Afrikaner sluit dit in: Christelik-Protestantse godsdienssin, algemeen aanvaarde norme, waardes, ideale en strewes o.a. om ´n onderskeidbare vrye volk te wees, gemeenskaplike kultuurgeskiedenis, draer van die Afrikaanse taal, volgens afkoms en keuse Euro-etnies uit die Europese Volkskultuur, maar Afro-sentries gerig met ´n gemeenskaplike bodemgebondenheid aan Suidelike-Afrika.
  ´n Persoon behoort tot die Afrikanervolk deur afkoms en vereenselwiging of deur vereenselwiging met die wesenskenmerke van die Afrikanervolk gepaardgaande met assimileerbaarheid en wedersydse aanvaarding.
  Opmerking t.o.v. opmerking 4
  Die begrip Afrikaner soos hierbo omskryf is sinoniem met die begrip Boer, Boere Afrikaner of Blanke Afrikaner. Die term Euro-etnies is die wetenskaplike regte term, word internasionaal verstaan en dit sê ook meer as bv. net blank. Blank dui maar op een eienskap van Euroetnieseteit, nl die velkleur. Dit gaan egter om veel meer, dit sluit die totale eienskappe in soos manier van dink, manier van doen, interne dryfkragte, waar die Euro-etniese persoon deu prestasie motiveer word teenoor die Afro-etniese wat meer deur groepsvoorkeur motiveer word. Boere Afrikaner word gebruik om volkswees uit te druk en sê inderwaarheid blank om te onderskei van Afrikaanses, wat almal insluit wat Afrikaans praat. Bogenoemde omskrywing sê dit ook, uitgedruk in kulturele terminologie, en laat slegs iemand tot die geledere toe deur aanvaarding gebasseer op Euro-etnieseteit en assimileerbaarheid deur die wat reeds tot die Afrikanervolk behoort.
 5. Die vaderland is die bodem waar die Afrikanervolk gebore is en gegroei het, waar ons kultuur ontstaan en ontwikkel het. Dit is die land waar ons verlede afgespeel het en waar ons ons toekoms sien en waarvoor ons alles feil het. Dit is nie die staatkundige Suid-Afrika nie. Ons kulturele bodem – dit is ons vaderland !
 6. Die AVKB is geaffilieer by die Afrikaner Kultuurbond (AKB) en werk baie nou saam met ander Afrikaner kultuurorganisasies op terriene en met aksies waar die AVKB se Grondslag, Wese, Roepingsverbintenis en Doelstellings nie in gedrang gebring word nie.

 

DOELSTELLINGS

Die doelstellings van die Afrikaner Volkskultuurbeweging is:

 1. Om die geloof in die Drie-enige God en die Christelike godsdiens wat daaruit voortspruit, in te skerp en uit te leef.
 2. Om die deugde te beoefen wat eie is aan die Bybels-Christelike lewe, wat insluit gesagsaanvaarding in ooreenstemming met die Woord van God en om daarna te strewe om Godsvrug daagliks uit te lewe.
 3. Om die Afrikanervolk te help bevestig as ´n onderskeidbare vrye volk met ´n eie volkskarakter en roepingsbewustheid om vir God ´n volk onder die volke en nasies te wees.
 4. Om die kultuur van die Afrikanervolk, waarvan Afrikaans as moedertaal deel vorm, oor te dra, in te skerp en uit te bou onverbonde aan enige politieke of staatkundige voorkeur.
 5. Om kennis te neem van die volle geskiedenis van die Afrikanervolk en vanuit ´n Afrikanerperspektief uit die verlede dit te neem wat goed is, om ons daarin te veranker en met liefde en trots daarop te bou vir die toekoms.
 6. Om die Afrikaner kultuurerfenis en – goedere te waardeer en te bewaar.
 7. Om ons totale omgewing, maar in besonder ons bodem waar te neem, te waardeer en verantwoordelik te ontwikkel en te bewaar.
 8. Om deur ´n positiewe ingesteldheid, kennis en vaardighede tot goeie leiers en burgers van ons vaderland te ontwikkel.
 9. Om met behoud van Afrikaner eiesoortigheid, erkenning te gee aan die eiesoortige karaktereienskappe van ander mense en in besonder die van volke en hulle onderskeie kulture en om sodanige eiesoortigheid te eerbiedig.
 10. Om deur gewoontes van oplettendheid, ondersoek, waardering en diensvaardigheid asook selfbehoud en weerbaarheid teen fisiese en geestelike vervlakking en verval tot ´n gebalanseerde mens te ontwikkel.

AFRIKANER VOLKSKULTUURBEWEGING-WAPEN
´n Ou-goud skeepsanker as basis waarop ´n geopende Bybel, met ou-wit blaaie rus. Voor die Bybel, links vir die leser, is ´n Suiderkruiskompas in blou, regs ´n lantern in blou met oranje vlam. Die ankertou wat na weerskante toe afrol is blou.

Die leuse “ Vir God, Volk en Vaderland” is in swart op die anker gegrafeer, met “Vir God“ bo en “Volk en Vaderland“ onder.

Die krans is die takke van ´n doringboom, die takke grys-swart, die blare groen, met die blomme goud.

Die lint deur die takke gevleg is oranje, wit en blou.

VLAG VAN DIE AFRIKANER VOLKSKULTUURBEWEGING
Die vlag bestaan uit drie ewewydige horisontale bane, met die kleure:
Oranje ( bo ), Wit ( middel) en Blou ( onder ) .

Horisontaal in die middel van die wit baan en strekkende oor die breedte van die baan is die Blou suiderkruiskompas.